Big5
課程名稱:
課程名稱
報名起迄日
上課起迄日
開課教師
旁聽說明
報名說明
詳細
1071_勤勞教育(一)_四技機械系一乙
從 即日起
到 無限期
從 即日起
到 無限期
白凱仁
不可旁聽
1071_勤勞教育(一)_四技機械系一丙
從 即日起
到 無限期
從 即日起
到 無限期
劉晉奇
不可旁聽
1071_勤勞教育(一)_四技工業設計系一甲
從 即日起
到 無限期
從 即日起
到 無限期
梁又文
不可旁聽
1071_勤勞教育(一)_四技視傳系一甲
從 即日起
到 無限期
從 即日起
到 無限期
陳進隆
不可旁聽
1071_勤勞教育(一)_四技機械系一甲
從 即日起
到 無限期
從 即日起
到 無限期
劉秋霖
不可旁聽
1071_勤勞教育(一)_四技化工系一乙
從 即日起
到 無限期
從 即日起
到 無限期
劉宗宏
不可旁聽
1071_勤勞教育(一)_四技經管系一乙
從 即日起
到 無限期
從 即日起
到 無限期
楊子儀
不可旁聽
1071_勤勞教育(一)_四技經管系一甲
從 即日起
到 無限期
從 即日起
到 無限期
陳心田
不可旁聽
1071_勤勞教育(一)_四技電機系一乙
從 即日起
到 無限期
從 即日起
到 無限期
林志銘
不可旁聽
1071_勤勞教育(一)_四技電機系一甲
從 即日起
到 無限期
從 即日起
到 無限期
王勝寬
不可旁聽